Osobní data

Správce údajů poskytuje subjektu údajů tyto informace o prováděném zpracování osobních údajů:

Totožnost správce: Lenka Janišová, IČ: 75185342, A.Tomíčka 6, 570 01 Litomyšl

Účel zpracování:

Ubytovací služby
Právním základem pro zpracování, které ubytovacímu zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma – jedná se o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné.

Rozsah zpracování osobních údajů

Od subjektů údajů se zpracovává:

  • doba ubytování
  • účel pobytu
  • jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
  • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Adresa místa zpracování osobních údajů:

Lenka Janišová, IČ: 75185342, A.Tomíčka 6, 570 01 Litomyšl

Příjemce, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, předpokládané předání osobních údajů do jiných států:

Nebudou jiní příjemci a nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Ubytovací služby
Evidenční knihu ubytovaných ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Ostatní informace:

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zde má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout na základě § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat nebo sepsat ubytovací smlouvu.